Obchodní podmínky

MEDISCO Praha, s.r.o.
U Zeměpisného ůstavu 684/4
160 00 Praha 6 – Bubeneč

IČO: 63986621
DIČ: CZ63986621

Bankovní spojení: 78518002/2700

Firma je registrována u Městského soudu v Praze, spisová značka C 38373

Tel.: +420 233 334 300
Mobil.: +420 602 366 504
E-mail: medisco@medisco.cz
Web: www.medisco.cz

Základní informace

Níže uvedené obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě www.mediscoshop.cz.

Kupující prohlašuje, že si je vědom faktu, že nabízené testy jsou určeny pro profesionální použití ve zdravotnických zařízeních. Po domluvě s poskytovatelem zdravotnické péče je možno testy použít k testování ve firmě.

Zpracování objednávky

Ceny za zboží jsou uvedeny včetně všech poplatků a DPH, kromě nákladů na doručení zboží, které jsou ale ve většině případů vyčísleny před uzavřením a odesláním objednávky.

Dostupné informace o zboží, stavu skladových zásob a ceně uváděné prodávajícím jsou průběžně aktualizovány a kontrolovány, ale není možné 100% vyloučit chybu způsobenou například přenosem dat, která nemusí být vždy zjevná. Proto si prodávající ve výjimečných případech vyhrazuje právo na odmítnutí objednávky z důvodu chybně uvedených údajů.

Na základě dodavatelských smluv není možné některé skupiny produktů dodávat do vybraných zemí.

Prodávající přijatou objednávku zkontroluje, a případně kontaktuje kupujícího pro doplnění v případě nejasností. Bude-li shledána za úplnou, prodávající zadá objednávku do firemního informačního systému a odešle z něj elektronickou poštou na adresu kupujícího závazné potvrzení objednávky včetně finálních cen za doručení.

Tato potvrzená objednávka se považuje za přijetí nabídky dle ustanovení Občanského zákoníku.

Prodávající kdykoliv na vyžádání upřesní termín dodání u zboží, které nebylo v okamžiku odeslání objednávky skladem.

Doručování

Zboží je kupujícímu dodáváno standardně vybranými přepravními společnostmi, a to formou obchodního balíku, je možný i osobní odběr nebo dodání přímo prodávajícím.

Součástí dodávky je vždy minimálně dodací list se specifikací zboží.

Dodávka se považuje za splněnou v okamžiku, kdy kupující potvrdí převzetí zboží na přepravním listu dopravce nebo dodacím listu prodávajícího.

Daňový doklad odešle prodávající kupujícímu v souladu s jeho požadavkem při odeslání zboží (spolu se zásilkou v tištěné podobě, separátně poštou anebo elektronickou poštou v uznávaném formátu)

Ostatní dokumentace jako uživatelský manuál, příbalové letáky, certifikáty atd. jsou standardně poskytovány v elektronické podobě na vyžádání kupujícího emailem.

Dodací lhůta

  • pro zboží, u kterého je uvedeno "skladem": standardně do 2-5 pracovních dnů, případně podle konkrétního, ale prodávajícím akceptovaného, požadavku kupujícího.

  • pro ostatní zboží: standardně 2-4 týdny

Dopravné a balné – platí výhradně pro dodávky v rámci České republiky

1) zdarma​

  • při osobním odběru bez finančního limitu
  • při odběru většího množství zboží - vždy dle dohody mezi prodávajícím a kupujícím

2) smluvní doprava (dopravce Geis, PPL, DPD)

Dopravné a balné – platí pro dodávky mimo Českou republiku

Konečná kalkulace bude vždy potvrzena podle konkrétního místa dodání.

Platební podmínky

Kupující je povinen zboží převzít a zaplatit v termínu splatnosti, který je standardně 14 dnů od data vystavení.

Prodávající si vyhrazuje právo požadovat v konkrétních případech, především v případě nových kupujících, platbu předem.

Pokud kupující opakovaně neplní svůj závazek odebrat a zaplatit závazně objednané zboží podle stanovených obchodních podmínek, prodávající má právo vyřizování dalších objednávek tohoto kupujícího pozastavit, případně odmítnout.

Prodávající objednávku pozastaví, pokud její hodnota nebo případně její hodnota navýšená o součet nezaplacených faktur, překročí kreditní limit nastavený pro kupujícího. V takovém případě bude kupující upozorněn a bude mu zaslána zálohová faktura a zboží doručeno až po jejím zaplacení.

Storno objednávky

Kupující může výjimečně odstoupit od smlouvy po dohodě s prodávajícím a se souhlasem prodávajícího a výhradně při splnění a akceptování následujících podmínek:

  • jedná se o zboží, které se standardně dodává a nenakupuje se pouze pro kupujícího, který požaduje odstoupení od smlouvy

  • zboží musí být kompletní, v původním obalu, nesmí jevit známky opotřebení či poškození.

  • prodávající může výjimečně souhlasit i s vrácením lehce poškozeného zboží, ale je pak oprávněn vůči kupujícímu uplatnit nárok na náhradu snížení hodnoty zboží

  • náklady na vrácení zboží nese v plné výši kupující

  • kupující je povinen uhradit storno poplatek z kupní ceny ve výši 10% ceny vraceného zboží.

Prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část v případě, že se již zboží nevyrábí nebo nedodává, případně došlo k předem neoznámenému výraznému zvýšení ceny od výrobce.

Reklamační řád

Reklamace na chybně dodané nebo jinak nevyhovující zboží, lze uplatnit do tří pracovních dnů po obdržení zboží, na pozdější reklamace již prodávající nebude moci brát zřetel. Jinak nevyhovujícím zbožím je míněna výhradně reklamace jakosti (poškozené balení, exspirované zboží apod.).

Kupující je povinen neprodleně, nejdéle však do tří pracovních dnů po obdržení zboží, oznámit prodávajícímu případné viditelné poškození zásilky způsobené nešetrným zacházením při dopravě a současně si nechat v tomto případě potvrdit tento stav dopravcem.

Prodávající neručí za vady vzniklé špatným skladováním, zásahem do struktury výrobku a při jiném způsobu použití výrobku než je uvedeno na přiloženém návodu k použití anebo než je obvyklé.

Lhůta pro vyřízení reklamace se stanovuje na 30 kalendářních dní. Lhůta počíná běžet dnem obdržení reklamace.

Ochrana osobních údajů

Kupující souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, adresa dodací a adresa fakturační, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, adresa elektronické pošty, telefonní číslo. Osobní údaje budou zpracovávány v minimálním nutném rozsahu v souladu se směrnicí GDPR.

Kupující souhlasí s tím, aby poskytnuté osobní údaje byly prodávajícím zpracovávány a uchovávány za účelem plnění předmětu smlouvy. Kupující má právo být informován, jaké údaje o něm prodávající eviduje, a je oprávněn tyto údaje měnit, případně písemně vyslovit nesouhlas s jejich zpracováváním v souladu s požadavky GDPR.

Prodávající se zavazuje osobní údaje kupujícího neposkytnout jiným třetím subjektům než smluvnímu dopravci za účelem dodání zboží.

Ostatní

Dodávané zboží splňuje technické a zákonné požadavky v souladu s legislativou ČR a bylo na ně vydáno Prohlášení o shodě (pokud je předepsáno), které je k dispozici na vyžádání.

Prodávajícím i kupujícím se pro účely těchto obchodních podmínek rozumí podnikatel, který na rozdíl od spotřebitele jedná při uzavírání a plnění smlouvy v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání.

Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy.

Ostatní zde neuvedené záležitosti se řídí občanským zákoníkem (č. 89/2012 Sb.), a dalšími právními předpisy, ve znění pozdějších právních předpisů.

Smlouva a otázky související se řídí českým právem.

Tyto obchodní podmínky jsou účinné od 15. 3. 2021.

Za Medisco Praha s.r.o.

Ing. Stanislav Štrobl
jednatel